önüm

Howa rulonlary

 • Specialörite şekilli öz-özüne ýelmeýän sim induktor rulony

  Specialörite şekilli öz-özüne ýelmeýän sim induktor rulony

  Öz-özüne ýelmeýän mis howa rulony lukmançylyk gurallarynda, açyk sport enjamlarynda giňden ulanylýar.

  Diňe inereneriňizden esasy maglumatlary bermeli, biz dizaýn we sazlamaga kömek edip bilerisönümdiňe seniň üçin.

 • Oval şekilli öz-özüne birikdirilen sim induktor rulony

  Oval şekilli öz-özüne birikdirilen sim induktor rulony

  Öz-özüne ýelmeýän mis howa rulony lukmançylyk gurallarynda, açyk sport enjamlarynda giňden ulanylýar.

  Diňe inereneriňizden esasy maglumatlary bermeli, biz dizaýn we sazlamaga kömek edip bilerisönümdiňe seniň üçin.

 • RF induktor - Kwadrat howa ýadrosy

  RF induktor - Kwadrat howa ýadrosy

  Squareara howa ýadrosy induktor maşgalasynyň bir bölegi bolan “Square Air Core RF” induktorlary, RF zynjyrlary, giň zolakly I / O süzgüç, ýygylygy saýlamak ýa-da impedans gabat gelmegi üçin amatlydyr.Howa ýadrosy induktorynyň özboluşly kwadrat kesiş bölümi has gowy öndürijiligi üpjün edýär we toroidal rulonlardan önümçilik artykmaçlyklaryny hödürleýär.

   

  MingDa meýdançasynyň howa rulonynyň artykmaçlyklary:

  1. Elektrisoladan ýasalanemal misýokary durnukly sim.

  2. 100-den gowrak awtomatiki sargy maşynlary wagtynda eltilmegini kepillendirýär.

  3. Dürli spes.müşderiniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ätiýaçdaky mis rulondan.

  4. rawhli çig mal ekologiýa taýdan arassa.

 • Tekiz emeli mis simli egrem-bugram howa ýadrosy

  Tekiz emeli mis simli egrem-bugram howa ýadrosy

  Aýratynlyklary:

  1.Emal kislorodsyz mis simler
  2.Haýsy rezonans ýygylygy
  3. Kiçijik temperatura koeffisiýenti
  4. Gowy durnuklylyk we güýçli päsgelçiliklere garşy ukyp
  5. peörite gabyk we lehimleme amallary
  6. Müşderiniň aýratyn aýratynlyklaryny kabul ediň

 • Simsiz zarýad moduly

  Simsiz zarýad moduly

  Simsiz zarýad beriş modulymyzda simsiz geçiriji rulon we simsiz kabul ediji rulon bar, müşderiniň islegine görä rulon modulyny sazlap biler.

 • SMD howa rulony

  SMD howa rulony

  Esasy häsiýetiaşa ýokary Q faktorlary we gaty berk induksion çydamlylygy, Adyndan görnüşi ýaly, howa ýadrosy induktorlar magnit ýadrosyny ulanmaýarlar, netijede ýokary Q we ýokary ýygylykly programmalar üçin iň pes ýitgi bolýar..

 • Antenna howa rulony

  Antenna howa rulony

  Howa ýadrosy rulonlary, adatça, giň ýygylyk zolagy, kiçi göwrümi, ýeňil agramy, sanly ölçeg üçin amatly we mikrokompýuter goragy bilen häzirki transformatorlar hökmünde ulanylyp bilner.Telewizor tehnologiýasynda, ses tehnologiýasynda, aragatnaşyk geçirişinde, kabul ediş we güýç süzgüçinde, VCD radio başlygy, antenna güýçlendiriji, radio kaseta ýazgysy, antenna mikrofony we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Helical ýara howa rulony

  Helical ýara howa rulony

  Helical ýa-da gyrasy ýara howa rulonlary, şeýle hem ýokary tok howa rulonlary diýilýär,Örän ýokary tok we ýokary temperatura bilen işlemäge ukyply.

 • Induktor howa rulony

  Induktor howa rulony

  Zawodymyzda 100-den gowrak awtomatiki sargy maşynlary bilen, gurşunyň çalt wagtyny we önümiň hilini üpjün edip bileris.

  Diňe esasy ululygy, simiň diametri we öwrüm haýyşy bilen üpjün ediň, size laýyk islendik zady öwürip bileris.

 • Uly lits simli howa rulony

  Uly lits simli howa rulony

  “Litz” sim simsiz elektrik geçiriji ulgamda ulanylýar we ýokary ýygylykda kiçi AC garşylygy boýunça induksiýa ýyladyşy ulanylýar.Litz siminiň AC garşylygyny çaklamak, Litz siminiň dizaýny optimizasiýasy üçin möhümdir.Bukiçijik inçe kesiş görnüşinde yzygiderli üznüksiz geçiriji - we adatça uly transformatorlarda ulanylýan adaty CTC siminde ulanylýan gönüburçly geçiriji däl-de, tegelek sim ulanylýar.

 • Öz-özüne ýelmeýän howa rulony

  Öz-özüne ýelmeýän howa rulony

  Öz-özüne ýelmeýän mis howa rulony lukmançylyk gurallarynda, açyk sport enjamlarynda giňden ulanylýar.

  Diňe inereneriňizden esasy maglumatlary bermeli, biz dizaýn we sazlamaga kömek edip bilerisönümdiňe seniň üçin.

 • Simsiz elektrik geçiriji kabul ediji rulon

  Simsiz elektrik geçiriji kabul ediji rulon

  ALitz simli we merkezdäki ferrit berkitmesi bilen bu ýokary hilli rulonyň artykmaçlygy, bu çözgüdi ulanýan enjamlaryň iki standartyň zarýad beriş stansiýalarynda zarýad almagydyr.

  Bu simsiz kabul ediji rulon, smartfon zarýad bermek üçin örän amatly,el bilen enjamlar

  Custöriteleşdirilenönümleridürli haýyşa laýyklykda üpjün edilip bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2