önüm

Ferrite ýadrosy

 • Omörite amorf ýadro

  Omörite amorf ýadro

  Amorf erginleri kristal gurluşy bolmadyk metal aýna materiallardyr.Amorf-erginli ýadrolar has gowy elektrik geçirijiligini, ýokary geçirijiligini we magnit dykyzlygyny we adaty materiallardan ýasalan ýadrolardan has giň temperatura diapazonynda netijeli işlemegi üpjün edýär.Transformatorlar, induktorlar, inwertorlar, hereketlendirijiler we ýokary ýygylygy, pes ýitgini talap edýän islendik enjam üçin has kiçi, ýeňil we has köp energiýa tygşytlaýan dizaýnlar mümkindir.

 • Powerokary güýçli ferrit taýagy

  Powerokary güýçli ferrit taýagy

  Çybyklar, barlar we çeňňekler dar zolak zerur bolan antenna programmasynda köplenç ulanylýar.Çybyklar, barlar we çüýşeler ferritden, demir poroşokdan ýa-da fenolikden (erkin howa) mde bolup biler.Ferrit çybyklary we barlary iň meşhur görnüşdir.Ferrit çybyklary standart diametrde we uzynlykda bar.

 • Sendust ferrit ýadrosy

  Sendust ferrit ýadrosy

  Nol magnitostriksiýa ýakynlygy, Sendust ýadroslaryny süzgüç induktorlarynda eşidilýän sesi ýok etmek üçin ideal edýär, iberiji ýadrolaryň ýitmegi tozan demir ýadroslaryndan ep-esli bolýar, esasanam sendust E şekilleri gaplananlardan has ýokary energiýa saklaýyş ukybyny üpjün edýär.Taýýar sentust ýadroslary gara epoksi bilen örtülendir.

 • Ferrit ýadrosy

  Ferrit ýadrosy

  Ferritler demir oksidi oksidler ýa-da sink, marganes, nikel ýa-da magniý ýaly bir ýa-da birnäçe metalyň karbonatlary bilen garyşdyrmak arkaly öndürilen dykyz, birmeňzeş keramiki gurluşlardyr.Basylýar, soňra 1000 - 1500 ° C-de bir peçde atylýar we dürli amaly talaplary kanagatlandyrmak üçin zerur işlenilýär.Ferrit bölekleri köp dürli geometriýalara aňsat we ykdysady taýdan galyp biler.Magnitikadan islenýän elektrik we mehaniki aýratynlyklary üpjün edýän dürli materiallar toplumy bar.

 • Threadüplükli ferrit ýadrosy

  Threadüplükli ferrit ýadrosy

  Häzirki zaman elektronika pudagynyň esasy materialy hökmünde dünýäniň elektronika pudagynyň çalt ösmegi we çalt ösmegi bilen magnit materiallaryna isleg bildirilýär.Ferrit gözleg we önümçilikde 15 ýyllyk tejribämiz bar.Kompaniýa müşderilere önüm çözgütleriniň doly toplumyny hödürleýär.Material ulgamyna görä, nikel-sink seriýasy, magniý-sink seriýasy, nikel-magniý-sink seriýasy, marganes-sink seriýasy we ş.m. ýaly ýumşak ferrit materiallary berip biler.;önümiň görnüşine görä, I görnüşli, hasa görnüşli, halka görnüşli, silindr görnüşli, gapak görnüşli we ýüp görnüşli görnüşlere bölünip bilner.Beýleki kategoriýalaryň önümleri;reňkli halka induktorlarynda, dik induktorlarda, magnit halka induktorlarynda, SMD güýç induktorlarynda, umumy re modeim induktorlarynda, sazlanylýan induktorlarda, süzgüç rulonlarynda, gabat gelýän enjamlarda, EMI ses basyşynda, elektron transformatorlarda we ş.m. ulanylýan önümiň ulanylyşyna görä.