önüm

Önümler

 • Idiarym galkanly deprek ýadro simli induktor

  Idiarym galkanly deprek ýadro simli induktor

   Magnit ýelim induktorlary, doly awtomatlaşdyrylan maşynlar tarapyndan ýasalandygy sebäpli, awtomatiki SMD güýç induktorlary hem diýilýär.Productaponiýa bu önümi ilkinji gezek satuwa çykardy, şonuň üçin köp adam olary NR induktorlary diýip atlandyrmaga öwrenişdi.

  NR induktor, gaty ýokary induksion bahasy we ajaýyp ýygylyk aýratynlyklary bolan induktoryň aýratyn görnüşidir.NR görnüşli induktorlar esasan radio ýygylyk zynjyrlary, aragatnaşyk enjamlary, radio enjamlary we beýleki ugurlar ýaly ýokary ýygylykly zynjyrlarda ulanylýar.Specialörite gurluşy we materiallary ýokary ýygylykly şertlerde ajaýyp öndürijiligi görkezmäge mümkinçilik berýär.

   

 • Omörite amorf ýadro

  Omörite amorf ýadro

  Amorf erginleri kristal gurluşy bolmadyk metal aýna materiallardyr.Amorf-erginli ýadrolar has gowy elektrik geçirijiligini, ýokary geçirijiligini we magnit dykyzlygyny we adaty materiallardan ýasalan ýadrolardan has giň temperatura diapazonynda netijeli işlemegi üpjün edýär.Transformatorlar, induktorlar, inwertorlar, hereketlendirijiler we ýokary ýygylygy, pes ýitgini talap edýän islendik enjam üçin has kiçi, ýeňil we has köp energiýa tygşytlaýan dizaýnlar mümkindir.

 • Specialörite şekilli öz-özüne ýelmeýän sim induktor rulony

  Specialörite şekilli öz-özüne ýelmeýän sim induktor rulony

  Öz-özüne ýelmeýän mis howa rulony lukmançylyk gurallarynda, açyk sport enjamlarynda giňden ulanylýar.

  Diňe inereneriňizden esasy maglumatlary bermeli, biz dizaýn we sazlamaga kömek edip bilerisönümdiňe seniň üçin.

 • Oval şekilli öz-özüne birikdirilen sim induktor rulony

  Oval şekilli öz-özüne birikdirilen sim induktor rulony

  Öz-özüne ýelmeýän mis howa rulony lukmançylyk gurallarynda, açyk sport enjamlarynda giňden ulanylýar.

  Diňe inereneriňizden esasy maglumatlary bermeli, biz dizaýn we sazlamaga kömek edip bilerisönümdiňe seniň üçin.

 • RF induktor - Kwadrat howa ýadrosy

  RF induktor - Kwadrat howa ýadrosy

  Squareara howa ýadrosy induktor maşgalasynyň bir bölegi bolan “Square Air Core RF” induktorlary, RF zynjyrlary, giň zolakly I / O süzgüç, ýygylygy saýlamak ýa-da impedans gabat gelmegi üçin amatlydyr.Howa ýadrosy induktorynyň özboluşly kwadrat kesiş bölümi has gowy öndürijiligi üpjün edýär we toroidal rulonlardan önümçilik artykmaçlyklaryny hödürleýär.

   

  MingDa meýdançasynyň howa rulonynyň artykmaçlyklary:

  1. Elektrisoladan ýasalanemal misýokary durnukly sim.

  2. 100-den gowrak awtomatiki sargy maşynlary wagtynda eltilmegini kepillendirýär.

  3. Dürli spes.müşderiniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ätiýaçdaky mis rulondan.

  4. rawhli çig mal ekologiýa taýdan arassa.

 • Okly gurşunly durnukly güýç induktor

  Okly gurşunly durnukly güýç induktor

  Okly gurşunly induktorlar, elektrik energiýasyny magnit meýdany görnüşinde saklamak we çykarmak üçin zynjyrlarda ulanylýan elektron komponentidir.Okly gurşunly induktorlar, adatça, ferrit ýa-da demir poroşok ýaly esasy materialyň töweregindäki sim ýaralaryndan ybaratdyr.Sim, adatça gysga zynjyrlaryň öňüni almak üçin izolýasiýa edilýär we silindr görnüşinde ýa-da dik görnüşde ýaralanýar.Iki gurşun rulonyň iki ujundan uzalyp gidýärzynjyr tagtasyna ýa-da başga bir komponente aňsat birikmek

 • Ulag üçin 20uH Ferrit ýadro induktory

  Ulag üçin 20uH Ferrit ýadro induktory

  Hil we müşderi tarapyndan öndürilen ferrit çybyk induktor üçin hünärmen üpjün ediji

  Aýratynlyklary:
  Higherokary ýygylyk, pes isrip
  Ratedokary bahaly tok we pes DCR, tok 150A ýetip biler
  Tekiz aşaky ýer, ygtybarly gurnama.
  Magnit goragly, temperatura aňsat täsir etmeýär.
  Gurşun mugt önümleri, RoHS laýyk.
  Zawodyň göni bahasy

   

 • Tekiz emeli mis simli egrem-bugram howa ýadrosy

  Tekiz emeli mis simli egrem-bugram howa ýadrosy

  Aýratynlyklary:

  1.Emal kislorodsyz mis simler
  2.Haýsy rezonans ýygylygy
  3. Kiçijik temperatura koeffisiýenti
  4. Gowy durnuklylyk we güýçli päsgelçiliklere garşy ukyp
  5. peörite gabyk we lehimleme amallary
  6. Müşderiniň aýratyn aýratynlyklaryny kabul ediň

 • Zawodyň göni üpjünçiligi bilen magnit çybyk induksiýasy

  Zawodyň göni üpjünçiligi bilen magnit çybyk induksiýasy

  Çybyk ýadrosy üçin iň möhüm funksiýaAC signalybolup bilerrezistor bilen süzülen ýa-da rezonansly we capacitor.

 • JPW-08 gaplanan mis sim

  JPW-08 gaplanan mis sim

  Gaplanan mis Jumper sim, iş ýüzünde, çap edilen tagtada (PCB) iki zerur nokady baglanyşdyrmak üçin ulanylýan demir birleşdiriji simdir.Önüm dizaýnynyň üýtgemegi sebäpli, bökjekleriň materiallary we galyňlygy tapawutlanýar.Köp bökýänler deň potensial naprýa .eniýäni geçirmek üçin ulanylýar, käbirleri zynjyry goramak üçin naprýa .eniýelere salgylanmak üçin ulanylýar.Takyk naprýa requirementseniýe talaplary zerur bolan ýagdaýlarda, hatda kiçi metal jumperden emele gelen sähelçe naprýa .eniýe peselmegi hem önümiň işine ep-esli derejede täsir edip biler.

 • Hytaý Custom SMD EP6 Transformator Ultrasonik datçikler

  Hytaý Custom SMD EP6 Transformator Ultrasonik datçikler

  Gurluşyk

  Ferrit ýadrosy bilen EP 6 görnüşi
  U görnüşli terminallar

  Goýmalar

  Ulanylýan ultrases ses geçiriji

  1. Ultrasoniki seýilgäh kömekçisi
  2. Senagat aralygyny ölçemek
  3. Robotika

   

   

 • Potting izolýasiýa Suw geçirmeýän güýç transformatory 12V / 140V 5w transformator

  Potting izolýasiýa Suw geçirmeýän güýç transformatory 12V / 140V 5w transformator

  Küýzegär transformatory, adaty ýanýan plastmassa bilen örtülen we gutydaky epoksi ýa-da PU ýelimi bilen doldurylan adaty transformator bilen deňdir.Küýzegär / gaplanan dizaýn bilen, her bir bölek tozan, lint, çyglylyk we poslaýjy hapalanmalardan goralýar.

  Transformator küýzesi transformator bilen korpusyň arasyndaky gutydan we ýelimden ybarat.Küýzegär transformatorynyň iň uly artykmaçlygy, amatly ulanylmagy, daşky gurşawy gowy izolýasiýa etmegi, özüne çekiji görnüşi we ýylylygyň gowy ýaýramagydyr.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6