önüm

Simsiz zarýad rulony

 • Simsiz zarýad moduly

  Simsiz zarýad moduly

  Simsiz zarýad beriş modulymyzda simsiz geçiriji rulon we simsiz kabul ediji rulon bar, müşderiniň islegine görä rulon modulyny sazlap biler.

 • Simsiz elektrik geçiriji kabul ediji rulon

  Simsiz elektrik geçiriji kabul ediji rulon

  ALitz simli we merkezdäki ferrit berkitmesi bilen bu ýokary hilli rulonyň artykmaçlygy, bu çözgüdi ulanýan enjamlaryň iki standartyň zarýad beriş stansiýalarynda zarýad almagydyr.

  Bu simsiz kabul ediji rulon, smartfon zarýad bermek üçin örän amatly,el bilen enjamlar

  Custöriteleşdirilenönümleridürli haýyşa laýyklykda üpjün edilip bilner.

 • Simsiz zarýad beriji rulon

  Simsiz zarýad beriji rulon

  Zynjyryň zerurlyklaryna görä, egrem usulyny saýlaň:

  Simsiz zarýad beriş rulony saralanda, simsiz zarýad beriş enjamynyň zynjyrynyň talaplaryna, rulonyň induksiýasynyň ululygyna we rulonyň ululygyna görä egrem usulyny kesgitlemeli, soňra bolsa gowy galyp düzmeli.Simsiz zarýad beriş rulonlary esasan içinden daşyna ýaralanýar, şonuň üçin ilki içki diametriň ululygyny kesgitläň.Soňra induksiýa we garşylyk ýaly faktorlara görä rulonyň gatlaklarynyň sanyny, beýikligini we daşky diametrini kesgitläň.