önüm

Toroidal induktor

 • Kuwwatly toroidal induktor

  Kuwwatly toroidal induktor

  Geçiriji kuwwatly toroidal induktor üçin esasy artykmaçlygy: SENDUST we KOOL MU ýadroslary ýokary ýygylyklarda pes ýitgiler bilen howa boşluklaryny paýlaýarlar, PCB-e gönüden-göni lehimlenip bilinjek deslapky örtükli deşik arkaly. Lossitgilerden pesdir. demir poroşok ýadrosy, oňat demir kremniniň magnit aýlanyşynyň ikitaraplaýyn aýratynlyklary we bahasy demir poroşok ýadrosy bilen demir nikel molibden (MPP) magnit tozy ýadrosynyň arasynda;

 • PFC induktor Toroidal ýokary tok induktor

  PFC induktor Toroidal ýokary tok induktor

  PFC induktor, PFC (Power Factor Correction) zynjyrynyň esasy düzüm bölegi.

  PFC zynjyry ilkinji günlerde UPS elektrik üpjünçiliginde has köp ulanylýardy, ýöne käbir kompýuter elektrik üpjünçiliginde PFC zynjyry seýrek görülýärdi;ýöne soňra käbir şahadatnamalar bilen (meselem, CCC-iň döremegi) pes energiýa üpjünçiligi pudagynda PFC induktorlarynyň köpelmegine sebäp boldy.

   

  PFC induktoryň aýratynlygy:

  1. Sendust ýadrosyndan ýa-da Amorf ýadrosyndan ýasalan

  2. Işleýän temperatura diapazony -50 ~ + 200 is

  3. Gowy häzirki superpozisiýa öndürijiligi

  4. Demiriň pes ýitmegi

  5. ativearamaz temperatura koeffisiýenti

   

 • Toroid düýbi bilen bogulýar

  Toroid düýbi bilen bogulýar

  Toroid bogunlarynyň artykmaçlygyhas ýumşak doýma, ähmiýetsiz ýadro ýitgisi, temperaturanyň durnuklylygy we arzan bahasy ýaly has görnüklidir.Fe Si Al magnit tozy ýadrosy bolan induktor, ferrit magnit halkasynyň howa boşlugy sebäpli ýüze çykýan kemçilikleri aradan aýyryp biler.

 • Kuwwat induktory

  Kuwwat induktory

  Toroidal induktorlar passiw komponentler bolup, ferritden ýa-da poroşok demirden ýasalan don görnüşindäki izolýasiýa ýa-da emal simli ýaranyň rulonyny öz içine alýar.Amaly we ygtybarly, toroidler uly induksionlary talap edýän pes ýygylykly zynjyr dizaýnlarynda ulanylýar.Lukmançylyk, senagat, ýadro, howa giňişligindäki ses önümlerinde, LED sürüjisinde we ulag simsiz zarýad bermekde giňden ulanylýar,we beýleki elektroniki programmalar.Zynjyryňyzyň dizaýny ýokary hilli toroidal induktor talap edýän bolsa, olary geljekki elektronikada öňdebaryjy öndürijilerden tapyň.

 • PFC induktor

  PFC induktor

  Toroidal induktor diýlip atlandyrylýan PFC induktor,Iň az induksion togalanmagy bilen gaty ýokary DC ikitaraplaýyn tok bilen işlemäge ukyply.

  “Kuwwat faktoryny düzetmek” Kuwwat faktory, kuwwatyň umumy sarp edilişine (görünýän güýç) bölünen täsirli güýjüň gatnaşygydyr.

 • Flokary akymly adaty toroidal güýç induktor

  Flokary akymly adaty toroidal güýç induktor

  Toroidal rulon induksiýasy induksion teoriýasynda örän ideal görnüşdir.Aapyk magnit zynjyry we az EMI meselesi bar.Magnit zynjyryndan doly peýdalanýar we hasaplamak aňsat.Teoretiki artykmaçlyklary diýen ýaly.Allhli zady öz içine alýan toroidal rulon induksiýasy.Şeýle-de bolsa, iň uly bir kemçilik bar., Sapagy çyzmak aňsat däl we amal esasan el bilen amala aşyrylýar.

 • 200uH Sendust ýadro induktory

  200uH Sendust ýadro induktory

  200uH Sendust ýadro induktory

  Currentokary tok güýji induktor esasan ýokary hilli PEW ýa-da EIW mis simden ýasalýar

  ALitz simli we merkezdäki ferrit berkitmesi bilen bu ýokary hilli rulonyň artykmaçlygy, bu çözgüdi ulanýan enjamlaryň iki standartyň zarýad beriş stansiýalarynda zarýad almagydyr.

  Üstünlikleri:

  1. Üýtgeşik haýyşyňyza görä düzüldi

  2. Elektrisola simini ulanmak, ýokary durnuklylyk.

  3. Takyk ýaraly rulon we 100% hilini üpjün etmek üçin synag edildi.

  4. ROHS-e laýykdygyny tassyklamak üçin guruň

  5. Gurşuň wagtyny we çalt nusgasyny gysgaltmak

  6. Synagyňyz üçin nusgalar berlip bilner

  Aýratynlyklary:

  1. Simiň diametri: Custöriteleşdirilen

  2. 65A TYP çenli ýokary tok

  3. Häzirki: 200uH

  4. Müşderiniň pikiriçe ýasaldy'haýyşy

  Ölçegi we ölçegleri:

  图片 1 图片 2

   

  1. Induksiýa: 32A üçin 200uH.

  2. Hakyky RMS tok 32.2A rms 50Hz sin, ýöne 50A has ýokary tok ukybyny isleýäris, sebäbi taslama netijeliligi gaty möhümdir.

  3. Dokma toguny> 62A (nominal induksiýanyň 50%)

  4. Häzirki aýlaw: 16A

  5. Hakyky naprýa 400eniýe 400V iň ýokary derejeden 50kHz.

  6. Jaý ýok, diňe özbaşdak induktorlar ýok, induktorlary rezine guýarys.

  7. Rezonans ýygylygy Fr> 2.5MHz.

   

  -Okary talap edilýän SRF bahasynyň zerurlygyny göz öňünde tutup, sarmak üçin bu uly gara magnit halkany saýladyk.

  微 信 图片 _202011100957372

  Magnit toroidal induktorlar pudagynda kiçi magnit toroidal induktorlar bazara uly isleg bildirýärler.Munuň tersine, tehniki kynçylyklara we çykdajy meselelerine esaslanýan uly magnitli aýlaw induktorlary az.

  Atureetişen tehnologiýa zawodyň özüne bolan ynamydyr.

  Zawodymyzda ökde işçiler on ýyldan gowrak tehniki tejribä eýe.Magnit aýlaw induktorlarynyň bu dürli görnüşlerini öndürmekde işçileriň wagty we tehnologiýasy bir ädimde bar, bu önümçilik netijeliligini köp derejede çözýär.

  Bu üç “ýokary” önümi dizaýn etmek üçin köp synagdan geçdik we material saýlamak we önümçilik usullary arkaly gutarnykly çözgüt tapdyk.

  fotobank (1) (1)

  Müşderileriň berk talaplary hem hereketlendiriji güýjümizdir.

  Magnit ýadro materiallarymyz we mis sim materiallarymyz meşhur içerki çig mal öndürijileri KDM we Pacificuwaş umman mis simlerinden satyn alynýar.Tejribeli ussatlyk we ýokary materiallar Mingdanyň önümlerini has ýokary hilli kepillendirýär.

  Şol bir wagtyň özünde, hil gözegçiligimiz, iberilmezden ozal seresaplylyk bilen barlamak we ygtybarly we ygtybarly gaplamak usullary bilen gutarnykly degirmene meňzeýär.Satýan önümlerimiz Koreýada we Japanaponiýada müşderileriň biragyzdan öwgüsine eýe boldy!