124

Habarlar

 • Elektron komponentler senagatynyň tendensiýasy 2024-nji ýylda

  Soňky birnäçe ýylda elektron komponentleri pudagy çalt ösüş tendensiýasyny saklady.5G, AI we LoT ýaly tehnologiýalaryň ýaýramagy we ulanylmagy bilen bu pudak ägirt uly ösüş giňişligi we mümkinçilikleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Şeýlelik bilen, 2024-nji ýylda elektronyň haýsy täze ösüş meýilleri bolar ...
  Koprak oka
 • Umumy re Filim süzgüç induktorlary näme?

  Umumy re Filim süzgüç induktorlary näme? Umumy re modeim süzgüç induktorlary, umumy re modeimiň sesini basyp ýatyrmak we zynjyryň işleýşini gowulandyrmak üçin dürli elektron enjamlarynda we ulgamlarynda giňden ulanylýan elektromagnit sazlaşyklylygy (EMC) möhüm elementlerdir.Elektron enjamlaryň dowam etmegi bilen ...
  Koprak oka
 • Induktor rulonynyň çarçuwaly materialyny nädip saýlamaly?

  Induktor rulonlary elektrik enjamlarynda giňden ulanylýar.“Frequokary ýygylygy ret ediň we pes ýygylygy geçiň” induktor rulonlarynyň iň möhüm aýratynlygydyr.Frequokary ýygylykly signallar induktor rulonyndan geçende has uly garşylyk görkezer we geçmek kyn ...
  Koprak oka
 • Induktor üçin ygtybarlylyk synagy näme üçin möhüm?

  Induktorlar, köp elektroniki komponentler ýaly, ömrüniň dowamynda dürli daşky gurşaw streslerine sezewar bolýarlar.Bu streslere temperaturanyň üýtgemegi, çyglylyk, mehaniki zarbalar we başgalar girip biler.Daşky gurşawyň ygtybarlylygyny barlamak birnäçe sebäplere görä induktorlar üçin möhümdir.Perfo ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli eksenel gurşun induktorlary, global alyjylary öwrenmäge çagyrýar

  Qualityokary hilli eksenel gurşun induktorlary, global alyjylary öwrenmäge çagyrýar

  Global derejesini giňeltmek we Global-da paýhasly alyjylara hyzmat etmek maksady bilen, elektronika pudagynda öňdebaryjy öndüriji Huizhou Mingda, ýokary hilli eksenel gurşun induktorlarynyň iň soňky setiriniň satuwa çykarylandygyny habar bermekden hoşal.Hytaýyň Huizhou şäheriniň merkezinde ýerleşýän Huizhou Mingda boa ...
  Koprak oka
 • Näme üçin ferrit induktorlarda ulanylýar?

  Näme üçin ferrit induktorlarda ulanylýar?

  Elektronika dünýäsinde möhüm bir komponent sessiz, ýöne sansyz enjamlaryň işleýşini ep-esli derejede emele getirýär: ferrit.Whyöne näme üçin ferrit induktorlar üçin saýlama materialy bolup, ony beýle möhüm edýär?Geliň öwreneliň.Ferrite Giriş Ferrite keramiki birleşme komp ...
  Koprak oka
 • Ses zynjyrlarynda haýsy elektron komponentleri ulanylýar?

  Ses zynjyrlarynda haýsy elektron komponentleri ulanylýar?

  Ses zynjyry tagtasy, gürleýjiler we güýç güýçlendirijileri ýaly ses enjamlarynyň möhüm düzüm bölegi.Sazy ýaýratmak üçin zerur elektrik şertlerini üpjün etmek üçin elektrik signallaryny güýçlendirip, süzüp we güýçlendirip biler.Şeýle-de bolsa, köp adam üçin gurluş we komponentler ...
  Koprak oka
 • LED yşyklandyryş ulgamlary üçin PFC (Power Factor Correction) induktoryny nädip saýlamaly

  LED yşyklandyryş ulgamlary üçin PFC (Power Factor Correction) induktoryny nädip saýlamaly

  Huizhou China, 2023-nji ýylyň 26-njy dekabry - “LED” yşyklandyryş ulgamlaryňyzy “Huizhou Ming Da Precise Electronics Co., Ltd” (MingDa üçin gysga) iň soňky açyş: iň soňky güýç faktorlaryny düzeltmek (PFC) induktor bilen deňeşdirip bolmajak netijelilige çykaryň.Bu innowasiýa komponenti opti üçin oýlanyşykly düzüldi ...
  Koprak oka
 • Induktor erbet bolup bilermi?

  Induktor erbet bolup bilermi?

  Elektron bölekleriň hemişe ösýän landşaftynda induktorlar köp sanly enjamy işletmekde möhüm rol oýnaýarlar.Şeýle-de bolsa, bu komponentleriň ygtybarlylygy we uzak ömri bilen baglanyşykly soňky gözlegler ýüze çykdy.Bu gün bir soragy öwrenýäris: Induktor erbet bolup bilermi?Induktorlar, tanamak ...
  Koprak oka
 • Tekiz simli rulon induktor näme?

  Tekiz simli rulon induktor näme?

  Tekiz mis sim bilen ýaralanan induktorlaryň aýratyn kategoriýasy bolan tekiz rulon induktorlary, elektroniki böleklerde meşhurlyk gazandy.Bu makala gurluşyk, artykmaçlyklar, önümçilik prosesleri, amaly programmalar we dürli görnüşli tekiz rulon induktorlary, ýeňil dökmek ...
  Koprak oka
 • Transinduktor naprýa .eniýesini sazlaýjy (TLVR) Elektroniki elektron induktor

  Mingda, Huizhou Mingda, ýokary ygtybarly, senagat derejeli kuwwatly elektronika programmalary üçin transinduktor naprýa .eniýe sazlaýjylarynyň (TLVR) maşgalasyny hödürleýär.Bu TLVR-lerde AHA seriýaly TLVT birikdiriji induktorlar, L10142 seriýaly kompensasiýa induktorlary we SLA ...
  Koprak oka
 • SMD induktorlary üçin näme üçin Huizhou Mingda saýlamaly?

  Elýeterli bahadan ýokary hilli çip induktorlaryny gözleýän bolsaňyz, iň gowy saýlan Huizhou Mingda.SMD induktorynyň giň toplumynyň hünärmenleri hökmünde dürli elektroniki programmalara laýyk önümleriň giň toplumyny hödürlemek bilen buýsanýarys.Iň ýokary perforlary bermäge borçlanýarys ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12