önüm

Freokary ýygylykly transformator

 • Potting izolýasiýa Suw geçirmeýän güýç transformatory 12V / 140V 5w transformator

  Potting izolýasiýa Suw geçirmeýän güýç transformatory 12V / 140V 5w transformator

  Küýzegär transformatory, adaty ýanýan plastmassa bilen örtülen we gutydaky epoksi ýa-da PU ýelimi bilen doldurylan adaty transformator bilen deňdir.Küýzegär / gaplanan dizaýn bilen, her bir bölek tozan, lint, çyglylyk we poslaýjy hapalanmalardan goralýar.

  Transformator küýzesi transformator bilen korpusyň arasyndaky gutydan we ýelimden ybarat.Küýzegär transformatorynyň iň uly artykmaçlygy, amatly ulanylmagy, daşky gurşawy gowy izolýasiýa etmegi, özüne çekiji görnüşi we ýylylygyň gowy ýaýramagydyr.

 • PQ kommutasiýa tertibi Elektrik üpjünçiligi transformatory

  PQ kommutasiýa tertibi Elektrik üpjünçiligi transformatory

  Transformatorlaryň PQ görnüşi Elektrik üpjünçiliginde we beýleki köp sanly elektron ulgamynda giňden ulanylýar.BIG müşderileriň arzasyny kanagatlandyrmak üçin esasy materiallaryň köp görnüşini hödürleýär.Biziň inerener toparymyz, müşderileriň önümine garaşmagyny gazanmak we çykdajylaryň we öndürijiligiň oňat deňagramlylygyna ýetmek üçin köp bazar liderlerinden laýyk material saýlamak üçin müşderini goldap biler.

   

  Aýratynlyklary

  1. efficiencyokary netijelilik güýç transformatory
  2. powerokary kuwwatly transformator
  3. currentokary tok transformatory
  4. Pes güýji ýitirýän güýç transformatory
  5. Pes temperaturanyň güýçlendiriji transformatory
  6. temperatureokary temperatura derejeleri bar
  7. RoHS Direktiwasyna laýyk
  8. UL izolýasiýa ulgamlary bar
  9. Custöriteleşdirilen dizaýnlar kabul edilýär
  10. OEM sargytlary kabul edilýär

 • Super ýygylykly transformator

  Super ýygylykly transformator

  Super ýygylykly transformator üçin,Pes DC garşylygy (DCR) we ýokary induksiona ýetmek üçin Helical Winding-i ulanmak.Gabat gelýän alýumin jaýyny dizaýn edýäris.Alýumin ýaşaýyş jaýy owadan görünýär we has gowy poslama garşylygy bar. Mundan başga-da, alýumin garyndysynyň ýylylyk geçirijiligi has gowudyr, şonuň üçin ýylylygyň ýaýramagy has gowudyr.

 • Qualityokary hilli POT Dik ýokary ýygylykly ädim üýtgediji

  Qualityokary hilli POT Dik ýokary ýygylykly ädim üýtgediji

  Qualityokary hilli POT Dik ýokary ýygylykly ädim üýtgediji

  POT40 seriýaly transformator 

  POT transformatoryň bir görnüşidir.POT transformatory, zynjyr tagtalarynda ulanylýan magnit ýadro transformatory.

  Çeňňekler deşik görnüşli.POT18, POT30, POT33, POT40… ýaly POT transformatorlarynyň köp görnüşi bar.

  Yzdaky sanlar dürli ululygy, gurluşy, güýji… görkezýär.

   

   

 • Frequokary ýygylykly transformator

  Frequokary ýygylykly transformator

  Frequokary ýygylykly transformatorlar, esasan, ýokary ýygylykly kommutasiýa elektrik üpjünçiliginde ýokary ýygylykly kommutator transformatorlary hökmünde ulanylýar, şeýle hem ýokary ýygylykly inwertor elektrik üpjünçiliginde we ýokary ýygylykly inwertor kebşirleýiş maşynlarynda ýokary ýygylykly inwertor elektrik üpjün ediji hökmünde ulanylýar.Iş ýygylygyna görä, ony birnäçe ýygylyk diapazonyna bölüp bolar: 10kHz-50kHz, 50kHz-100kHz, 100kHz ~ 500kHz, 500kHz ~ 1MHz we 1MHz-den ýokary.Geçiriş güýji has uly bolan ýagdaýynda, güýç enjamlary köplenç IGBT ulanýarlar.IGBT-iň öçýän tokynyň guýma hadysasy sebäpli iş ýygylygy birneme pesdir;geçiriji güýji birneme az bolsa, MOSFET-ler ulanylyp bilner we işleýiş ýygylygy birneme ýokarydyr.