124

Arza

n1

Awtoulag

Öňdebaryjy sürüjilik kömegi, tejribe we howpsuzlyk kepillikleri üçin awtoulag elektronikasy häzirki wagtda ulaglaryň hemme ýerinde.MingDa, awtoulag pudagy üçin ýörite döredilen, DC / AC Inverter, ýangyç nasoslary, ätiýaçlyk datçikler, DC-DC güýçlendiriji öwrüji, elektrik we gibrid ulaglar, elektrik öwrüji modullary, awtoulag goşundylary dizaýnyna goşulan doly magnit komponentlerini öz içine alýar. Aýratyn materiýa datçikleri, tirkeg tormoz güýji modullary, awtoulag DVD pleýer, ulag nawigatory, wizual öwrülişik radary.

Dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýäris bilen habarlaşyň derrew.

n2

Akylly öý

Durmuş we ykdysady derejeleriň ösmegi bilen adamlaryň öýlerinde hil, ymtylma, howpsuzlyk we akyl talap edýän öý hiline ymtylmagy has ýokary bolýar.Şonuň üçin akylly öý ulgamlaryna isleg hem artýar.Akylly öý ulgamlary üçin elmydama ýokary hilli elektron komponentleri bilen üpjün etdik.

MingDa magnit komponentleri yşyklandyryş dolandyryş moduly, elektrik perdesi dolandyryş moduly, howpsuzlyk ulgamy, daşky gurşawa gözegçilik ulgamy moduly, infragyzyl dolandyryş moduly, uzakdan dolandyryş moduly, elde uzakdan dolandyrmak programmalarynda ulanylýar.

Dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýäris bilen habarlaşyňderrew.

n3

Täzelenýän energiýa

Häzirki wagtda gaýtadan dikeldilýän energiýa öňküsinden has möhümdir.Mingda, täzelenip bilýän energiýanyň ösüşini goldamak üçin magnit komponentleriniň öňdebaryjy üpjünçisi bolandygyna buýsanýar.MingDa aşa energiýa tygşytlaýan, kosmos tygşytlaýjy aýratynlyklary bolan ýokary öndürijilikli induktiw komponentleri dizaýn edýär we öndürýär.Komponentlerimiz akylly peýdaly setiň gözegçiliginde, gözenekli gün inwerterlerinde, elektrik hereketlendiriji ulgamlarynda, energiýa saklaýjy inwertorlarynda giňden ulanylýar.
Dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbilen habarlaşyňderrew.

n4

Senagat ulanylyşy

MingDa, köp sanly önümçilik goşundylary üçin standart we adaty magnit komponentlerini üpjün edýär, ýöne energiýa toruny saklamak, basyş nasoslary, awtobus modulynyň sürüjileri, täjirçilik sowadyjy, induksiýa aşhanalary, demir ýol, jemgyýetçilik ulaglary bilen çäklenmeýär.
Dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýäris bilen habarlaşyňderrew.

n5

Sarp ediji elektronikasy

Mingda, sarp edijileriň elektron programmalary üçin standart we adaty magnit komponentlerini hödürleýär.Localerli we global dizaýn we önümçilik desgalary bilen, çykdajylary azaltmak bilen ýokary göwrümli önümçiligi goldap bileris.
Mingda, sarp ediji programmalary üçin jübi telefonyny, noutbuklary, iş stoly kompýuterlerini, oýun konsollaryny öz içine alýar, ýöne çäklendirmeýär.
Dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbilen habarlaşyňderrew.

n6

Telekommunikasiýa

MingDa telekommunikasiýa programmasy üçin köp sanly elektrik komponentleri bilen üpjün etdi, ýöne radio geçirijiler, 5G modullary, wifi modullary bilen çäklenmeýär.

Dizaýn we önümçilik mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin haýyş edýärisbilen habarlaşyňderrew.