124

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Umumy soraglar

(1) Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

Biz hünärmen we tejribeli zawod.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(2) Gurşun wagty nähili?

Adaty önümler üçin 10-15 gün.

Customöriteleşdirilen önümler üçin gurşun wagty 15 gün-30 gün töweregi, sargyt mukdaryna-da baglydyr.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(3) customöriteleşdirilen önümleri kabul edýärsiňizmi?

Hawa, takyk çyzgy kagyzy berip bilersiňiz ýa-da haýyşyňyzy aýdyp bilersiňiz, önümleri dizaýn etmäge kömek edip bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(4) Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, ISO şahadatnamalary, RoHS hasabaty, REACH hasabaty, önüm derňewi hasabaty, rel, ygtybarlylyk synagy hasabaty, ätiýaçlandyryş, gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalaryny öz içine alýan resminamalary berip bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(5) Önümleriň ygtybarly we ygtybarly iberilmegini kepillendirýärsiňizmi?

Hawa, harytlary gowy ýagdaýda goramak üçin elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(6) Haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallaryňyz bar?

Kompaniýamyzyň onlaýn aragatnaşyk gurallaryna E-poçta, Skype, LinkedIn, WeChat we QQ girýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Önümçilik

(1) Önümçilik prosesiňiz nähili?

Önümlerimiziň köpüsi aşakdaky ýaly.

1. Çig mal satyn almak

2. çig maly ammarda barlamak

3. Sarma

4. Satyş

5. Elektrik öndürijiligini doly barlamak

6. Daş görnüşi barlamak

7. Gaplamak

8.Jemleýji barlag

9. Kartonlara gaplamak

10. Iberilmezden ozal nokat barlagy

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(2) Adaty önümi tabşyrmagyň möhleti näçe wagt?

Nusgalar üçin gowşuryş wagty 10-15 iş güni.

Köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty 15-30 iş güni.

Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplary barlaň.

Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(3) Jemi önümçilik kuwwatyňyz näçe?

Adaty howa rulonlary üçin gündelik çykyş 1KK bolup biler.

SMD induktor, reňk induktor, radial induktor ýaly umumy ferrit induktor üçin gündelik çykyş 200K bolup biler.

Mundan başga-da, islegiňize görä önümçilik liniýasyny sazlap bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(4) Önümleriň MOQ barmy?Hawa bolsa, iň az mukdar näçe?

Adatça MOQ 100pc, 1000pcs, 5000pcs, dürli önümlere bagly.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Hil barlagy

(1) Sizde haýsy synag enjamlary bar?

Awtomatiki doly önümçilik we synag enjamy, definitionokary kesgitleýji ulaldyjy, süzgüç ölçeg guraly, LCR sanly köpri, hemişelik temperatura we çyglylyk synag gutusy, hemişelik temperatura yrgyldysy

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(2) Hil gözegçiligiňiz nähili?

ISO programmasy boýunça berk hil dolandyryşy, çig mal, enjamlar, işgärler, taýýar önüm we ahyrky gözleg.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(3) Önümleriňiziň yzarlanylyşy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Önümleriň her toparyny önümçilik senesi we partiýa belgisi boýunça üpjün edijiden yzarlap bolýar, islendik önümçilik prosesiniň yzarlanmagyny üpjün etmek üçin.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Tehniki soraglar

(1) Induktor näme?

Induktor, süzgüç, wagt we güýç elektroniki programmalar üçin ulanylýan rulonlardan ybarat passiw elektrik komponentidir.Elektrik energiýasyny magnit energiýasyna öwrüp we energiýany saklap bilýän energiýa saklaýjy komponent.Adatça "L" harpy bilen görkezilýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(2) Induktoryň zynjyrdaky roly näme?

Induktor, esasan, zynjyrda süzmek, yrgyldama, gijä galmak we kesmek, şeýle hem signallary süzmek, ses süzmek, toky durnuklaşdyrmak we elektromagnit päsgelçiligi basmak ýaly rol oýnaýar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(3) Induktoryň esasy parametri näme?

Induktoryň esasy parametrine monta type görnüşi, ululygy, induksion, garşylyk, tok, iş ýygylygy degişlidir.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(4) Derňew wagtynda näçe jikme-jiklik gerek?

Bölümiň haýsy programmada ulanylýandygyny kesgitläp bilseňiz kömek eder. Mysal üçin, käbir induktorlary umumy re boim hökmünde, käbir induktorlary güýç basmak, süzgüç bogmak hökmünde ulanyp bolar.Programmany bilmek, dogry geometriýany we ululygyny saýlamaga kömek edýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(5) Näme üçin işleýiş ýygylygyny bilmeli?

Islendik magnit komponentiniň işleýiş ýygylygy esasy parametrdir.Bu dizaýneriň dizaýnda haýsy esasy materiallary ulanyp boljakdygyny kesgitlemäge kömek edýär.Şeýle hem ýadro we simiň ululygyny kesgitlemäge kömek edýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

(6) Induktoryň zaýalanandygyny nädip kesgitlemeli?

6.1 Zynjyry açyň, dişli ses bermek üçin multimetri ulanyň we metriň sesi zynjyryň gowydygyny subut edýär.Ses ýok bolsa, zynjyryň açykdygyny ýa-da açyljakdygyny aňladýar, zeper ýeten diýip hasaplamak bolar.

6.2 Anormal induksion hem zyýan hasaplanýar

6.3 Elektrik syzmagyna sebäp boljak gysga utgaşma

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?