önüm

Kuwwat induktory

 • Idiarym galkanly deprek ýadro simli induktor

  Idiarym galkanly deprek ýadro simli induktor

   Magnit ýelim induktorlary, doly awtomatlaşdyrylan maşynlar tarapyndan ýasalandygy sebäpli, awtomatiki SMD güýç induktorlary hem diýilýär.Productaponiýa bu önümi ilkinji gezek satuwa çykardy, şonuň üçin köp adam olary NR induktorlary diýip atlandyrmaga öwrenişdi.

  NR induktor, gaty ýokary induksion bahasy we ajaýyp ýygylyk aýratynlyklary bolan induktoryň aýratyn görnüşidir.NR görnüşli induktorlar esasan radio ýygylyk zynjyrlary, aragatnaşyk enjamlary, radio enjamlary we beýleki ugurlar ýaly ýokary ýygylykly zynjyrlarda ulanylýar.Specialörite gurluşy we materiallary ýokary ýygylykly şertlerde ajaýyp öndürijiligi görkezmäge mümkinçilik berýär.

   

 • Okly gurşunly durnukly güýç induktor

  Okly gurşunly durnukly güýç induktor

  Okly gurşunly induktorlar, elektrik energiýasyny magnit meýdany görnüşinde saklamak we çykarmak üçin zynjyrlarda ulanylýan elektron komponentidir.Okly gurşunly induktorlar, adatça, ferrit ýa-da demir poroşok ýaly esasy materialyň töweregindäki sim ýaralaryndan ybaratdyr.Sim, adatça gysga zynjyrlaryň öňüni almak üçin izolýasiýa edilýär we silindr görnüşinde ýa-da dik görnüşde ýaralanýar.Iki gurşun rulonyň iki ujundan uzalyp gidýärzynjyr tagtasyna ýa-da başga bir komponente aňsat birikmek

 • Ulag üçin 20uH Ferrit ýadro induktory

  Ulag üçin 20uH Ferrit ýadro induktory

  Hil we müşderi tarapyndan öndürilen ferrit çybyk induktor üçin hünärmen üpjün ediji

  Aýratynlyklary:
  Higherokary ýygylyk, pes isrip
  Ratedokary bahaly tok we pes DCR, tok 150A ýetip biler
  Tekiz aşaky ýer, ygtybarly gurnama.
  Magnit goragly, temperatura aňsat täsir etmeýär.
  Gurşun mugt önümleri, RoHS laýyk.
  Zawodyň göni bahasy

   

 • Zawodyň göni üpjünçiligi bilen magnit çybyk induksiýasy

  Zawodyň göni üpjünçiligi bilen magnit çybyk induksiýasy

  Çybyk ýadrosy üçin iň möhüm funksiýaAC signalybolup bilerrezistor bilen süzülen ýa-da rezonansly we capacitor.

 • Gün energiýasy üçin ýokary tok tekiz mis simli PFC induktor

  Gün energiýasy üçin ýokary tok tekiz mis simli PFC induktor

  Elektrik üpjünçiligindäki PFC (Power Factor Correction) induktor, tok bilen naprýa .eniýeniň arasyndaky faza gatnaşyklaryny sazlamaga kömek edip, şeýlelik bilen zynjyryň güýç faktoryny gowulandyrar.Kuwwat faktorynyň pes bolan ýagdaýynda ulgamda ep-esli mukdarda reaktiw güýç ýitgisi bolup biler, bu bolsa netijesizlige sebäp bolup biler.Kuwwat faktoryny düzetmek üçin PFC induktoryny girizmek, bu reaktiw güýç ýitgisini azaltmaga kömek edýär, elektrik energiýasynyň netijeli ulanylmagyny güýçlendirýär.

   

   

 • Elektrik liniýasy SMD induktor-MDSOB seriýasy

  Elektrik liniýasy SMD induktor-MDSOB seriýasy

  MingDa MDSOB seriýasy berkidilmedik ýerüsti güýç induktorlary uly bahada subut edilen öndürijiligi hödürleýär.Highokary doýma tok bahalaryny, ýokary energiýa saklaýjyny we pes garşylygy üpjün edýär.

   

  .

 • Kuwwatly toroidal induktor

  Kuwwatly toroidal induktor

  Geçiriji kuwwatly toroidal induktor üçin esasy artykmaçlygy: SENDUST we KOOL MU ýadroslary ýokary ýygylyklarda pes ýitgiler bilen howa boşluklaryny paýlaýarlar, PCB-e gönüden-göni lehimlenip bilinjek deslapky örtükli deşik arkaly. Lossitgilerden pesdir. demir poroşok ýadrosy, oňat demir kremniniň magnit aýlanyşynyň ikitaraplaýyn aýratynlyklary we bahasy demir poroşok ýadrosy bilen demir nikel molibden (MPP) magnit tozy ýadrosynyň arasynda;

 • PFC induktor Toroidal ýokary tok induktor

  PFC induktor Toroidal ýokary tok induktor

  PFC induktor, PFC (Power Factor Correction) zynjyrynyň esasy düzüm bölegi.

  PFC zynjyry ilkinji günlerde UPS elektrik üpjünçiliginde has köp ulanylýardy, ýöne käbir kompýuter elektrik üpjünçiliginde PFC zynjyry seýrek görülýärdi;ýöne soňra käbir şahadatnamalar bilen (meselem, CCC-iň döremegi) pes energiýa üpjünçiligi pudagynda PFC induktorlarynyň köpelmegine sebäp boldy.

   

  PFC induktoryň aýratynlygy:

  1. Sendust ýadrosyndan ýa-da Amorf ýadrosyndan ýasalan

  2. Işleýän temperatura diapazony -50 ~ + 200 is

  3. Gowy häzirki superpozisiýa öndürijiligi

  4. Demiriň pes ýitmegi

  5. ativearamaz temperatura koeffisiýenti

   

 • NR induktor Magnatek ýelim induktor

  NR induktor Magnatek ýelim induktor

   Magnit ýelim induktorlary, doly awtomatlaşdyrylan maşynlar tarapyndan ýasalandygy sebäpli, awtomatiki SMD güýç induktorlary hem diýilýär.Productaponiýa bu önümi ilkinji gezek satuwa çykardy, şonuň üçin köp adam olary NR induktorlary diýip atlandyrmaga öwrenişdi.

  .

 • SMD goragly induktor

  SMD goragly induktor

  Goragly patch güýji induktor, Gree magnit meýdanynyň päsgelçiliginiň bir görnüşidir.Elektromagnit goragy gazanmak üçin gowy magnit örtüginiň ulanylmagy diňe bir periferiýa elektromagnit meýdanynyň päsgelçiliginiň öňüni alyp bilmez, beýleki periferiýa bölekleriniň işlemegine päsgel bermeýän gorag çäresini hem döredip biler.

 • Toroid düýbi bilen bogulýar

  Toroid düýbi bilen bogulýar

  Toroid bogunlarynyň artykmaçlygyhas ýumşak doýma, ähmiýetsiz ýadro ýitgisi, temperaturanyň durnuklylygy we arzan bahasy ýaly has görnüklidir.Fe Si Al magnit tozy ýadrosy bolan induktor, ferrit magnit halkasynyň howa boşlugy sebäpli ýüze çykýan kemçilikleri aradan aýyryp biler.

 • SMT güýç induktor

  SMT güýç induktor

  Bu görnüşli SMT kuwwatly induktor LED, Sanly önümler, LED sürüjisi üçin giňden ulanylýar.

  Waçylmadyk dizaýny açýarIndokary induksion bahalarynda pes çydamlylykUlulygy kiçi.

12Indiki>>> Sahypa 1/2